Sanskar Alumni Meet 2021-22

                       On 05-11-2021, Sunday a meeting ceremony of the alumni of the Sanskar group was held on the Akodia branch of the Sanskar educational group, in which Shri Bhojraj ji Carpenter, Shri Mahendra ji Mandloi, Shri Rakesh ji Parmar, Shri Mukesh ji Verma were the chief guests. , Shri Someshwar Ji Chandravanshi, Shri Vinod Ji Arya, Shri Sameer John, Shri Sunil Ji Vishwakarma, Shri Jayesh Ji Saxena, Shri Chandan Singh Ji Jadon, were present.